زیست شناسی

مطالب زیست شناسی

چرا آنزیم های لیزوزومی باعث تخریب غشای لیزوزوم نمی شوند؟

چرا آنزیم های لیزوزومی باعث تخریب غشای لیزوزوم نمی شوند؟

غشاءلیزوزوم خودبایستی دربرابر عمل آنزیم های لیزوزومی پایدارباشد.گرچه چگونگی این پایداری هنوز به طورکامل شناخته نشده است اما دو فرضیه برای آن مطرح شده است:

یکی وجودپوشش درونی گلیکوپروتئینی که یک چترواقعی پشتیبان رابرای غشاء ایجاد می کندودیگری وجودپمپ های پروتون درغشاء که موجب می شوند باتراکم یونهای H+ درمجاورت سطح درونی غشاء، pH بسیارکاهش یابد و حتی تا حدود 2 برسد.این حالت از pH مناسب برای فعالیت آنزیم های لیزوزومی (4تا5) بسیارکمتراست و برعمل آنزیم های لیزوزومی نقش مهارکننده دارد.پیروان این فرضیه آسیب پذیر شدن و تخریب غشاء لیزوزوم ها پس از مرگ یاخته راکه باتوقف ساخت ATP و ازکارافتادن پمپ های پروتون همراه است دلیلی برای دفاع از این فرضیه می دانند.

منبع: مجد، ا. و شریعت زاده،م.،1377، زیست شناسی سلولی و مولکولی، انتشارات دانشگاه اراک، صفحه:93.

+ نوشته شده در  جمعه 1389/09/26ساعت 20:18  توسط جعفر اصغری مهرآباد  |