زیست شناسی

مطالب زیست شناسی

سوالات مرحله شهرستانی آزمایشگاه زیست شناسی شهرستان مهاباد

 «آزمون کتبی»

زمان  : 30 دقیقه

تعداد سوالات چهار گزینه ای: ۳۰

تعداد سوالات تشریحی: 5

امتیاز: 45

 

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی- مهاباد

کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی

گروه زیست شناسی

طراح: اصغری

سوالات چهار گزینه ای (هر مورد 5/ نمره)

1- اشعه مغزی چه نوع بافتی است؟

1- آوندی             2- پارانشیمی             3- کلانشیمی                     4- فیبر

2- سلول های کدام بافت بیشترین فضای بین سلولی را دارند؟

1- مریستم             2- کلانشیم              3- پارانشیم                       4- سیستم آوند آبکش

3- کدام سلول کشیده نیست؟

ا- غربالی              2- تراکئید                      3- فیبر                      4- اسکلرئید

4- اگر مدت انقباض بطن ها به 2/0 ثانیه وزمان استراحت نیز به 2/0 ثانیه برسد ،تعداد ضربان قلب در دقیقه چند خواهد بود؟

الف)75                   ب)50                          ج)120                      د)100     

5- قدیمی ترین آوند چوبی در تنه یک درخت به کدامیک نزدیکتر است؟

1- مغز                2- کامبیوم اوند ساز          3- پوست                    4-  لایه زاینده پوست  

6- علت اصلی نگهداری بافت های جانوری در فرمالین چیست؟

1- سخت شدن نمونه                  2- نفوذ پذیر کردن نمونه برای رنگ آمیزی های بعدی 

 3- ضدعفونی کردن نمونه           4- جلوگیری از خروج آب بافتها 

7- کدامیک بخش عمده تنه اصلی یک درخت را تشکیل می دهد؟

1- چوب پسین              2- آبکش پسین         3- مغز                    4- پوست

8- نازک بودن پوست و فراوان بودن تعداد دسته های آوندی از ویژگی های ساقه کدامیک از گیاهان است؟

1- نهاندانگان               2- بازدانگان             3- تک لپه ای ها      4- دولپه ای ها

9- در کدامیک از اندام های گیاهی آوند های چوب و آبکش جدا از یکدیگر می باشند؟

1- ریشه                       2- ساقه                    3- برگ                  4- دمبرگ  

10- تفاوت عمده روپوست بالایی برگ با روپوست پائینی آن چیست؟

1- کوتیکول               2- کرک                 3- کلروپلاست        4- تعداد روزنه

11- بافت اپیدرم کدامیک از اندام های گیاهی فاقد روزنه و کوتیکول است؟

1- ریشه جوان           2- ساقه علفی            3- ساقه جوان          4- شاخه جوان 

12- در رنگ آمیزی مضاعف علت استفاده از اسید استیک چیست؟

1-  حل کردن مواد مومی                                2- سفت کردن بافت

3- خارج کردن اندامکهای سلول                       4-  خنثی کردن آب ژاول                               

13- در رنگ آمیزی مضاعف مقاطع تهیه شده را بترتیب در .......... قرار میدهیم.

1- آب ژاول- اسید استیک 5% - محلول آبی متیلن- محلول کارمن زاجی

2- آب ژاول- اسید استیک 5% - محلول کارمن زاجی - محلول آبی متیلن

3- اسید استیک 5% - آب ژاول- محلول آبی متیلن- محلول کارمن زاجی

4- اسید استیک 5% - آب ژاول- محلول کارمن زاجی - محلول آبی متیلن

14- دستگاه گوارش ملخ فاقد کدام بخش است؟

1- سنگدان                2- چینه دان                 3- معده               4- روده بزرگ

15- حلالیت آلبومین و کراتین در آب چگونه است؟

1- محلول- نامحلول                           2-  محلول - محلول  

3-  نامحلول-  محلول                        4 - نامحلول-  نامحلول

16- یک نمونه زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی 400، mm100 بوده است اندازه واقعی نمونه کدام است.

1-     250میکرون                       2- 4000 میکرون

3- 25/0 میکرون                      4- 40 میکرون

 17- در ساختار مغز، جایگاه قرار گرفتن کدامیک بالاتر است؟

1-هیپوتالاموس           2- مخچه           3- غده هیپوفیز            4- تالاموس ها

18- در کدامیک از مراکز عصبی «ماده سفید» در خارج و «ماده خاکستری» در داخل قرار دارد؟

1- بصل النخاع- نخاع   2- بصل النخاع- مخچه    3- مخچه-  نخاع    4- مخچه- مخ  

19- کدامیک کف بطن های جانبی را تشکیل می دهد؟

1- جسم پینه ای       2- تالاموس         3- رابط سه گوش       4- پایک های مغزی 

20- قوزک خارجی پا مربوط به کدام استخوان است ؟

     1- درشت نی        2- نازک نی         3- پاشنه              4- زند زیرین

21- با برش سرخرگ ششی ودیواره بطن راست، کدام دریچه را مشاهده خواهید کرد؟

     1- دولختی     2- سه لختی            3- سینی             4-لانه کبوتری

22- سیاهرگ های ششی و بزرگ سیاهرگ ها به ترتیب به کدام حفره های قلب وارد می شوند؟

1-  دهلیز چپ -  دهلیز راست                      2- بطن چپ - بطن راست  

  3-  دهلیز راست - بطن راست                     4- دهلیز چپ- بطن چپ 

23- منشاء و مقصد رگ های کرونر قلب کدام است؟

1- شریان آئورت- دهلیز راست                    2- شریان ششی- دهلیز راست

3- شریان ریوی- دهلیز چپ                         4-  شریان آئورت- دهلیز چپ    

24- قوس آئورت در مرغ خانگی درطرف  ....... و در موش در طرف ..... بدن وجود دارد.

1- چپ- راست         2- راست- چپ        3- چپ- چپ        4- راست- راست

25- نفرون در کدام بخش کلیه قرار دارد؟

1- مرکزی           2- قشری                   3- مرکزی و قشری     4- درون لگنچه

26- سیاهرگ کوچک نفرون از کدام رگ حاصل می شود؟

1- سیاهرگ قوسی                                                  2- شبکه دوم مویرگی

3- سیاهرگ بین هرم ها                                           4- اولین شبکه مویرگی

27-  در فک پایین چند ریشه دندانی موجود است؟

1- 16                   2- 22                      3- 30                    4- 32

28- در ماهی خون تیره کدام بطور مستقیم وارد آبشش ها می شود؟

1- سیاهرگ شکمی                                      2- سرخرگ شکمی 

  3- سرخرگ پشتی                                      4- سیاهرگ اصلی پسین

29- در سرخرگ وابران کلیه و سرخرگ ششی به ترتیب چه خونی جریان دارد؟

1- تیره- روشن        2- روشن- تیره      3- تیره – تیره          4- روشن- روشن

30- معمولاً فرد ماده کدام حیوان دارای یک تخمدان و یک لوله تخمی است؟

1- کبوتر               2- ماهی قزل آلا                 3- قورباغه              4- موش

پاسخنامه سوالات چهارگزینه ای

 

الف

ب

ج

د

 

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

21

 

 

 

 

2

 

 

 

 

22

 

 

 

 

3

 

 

 

 

23

 

 

 

 

4

 

 

 

 

24

 

 

 

 

5

 

 

 

 

25

 

 

 

 

6

 

 

 

 

26

 

 

 

 

7

 

 

 

 

27

 

 

 

 

8

 

 

 

 

28

 

 

 

 

9

 

 

 

 

29

 

 

 

 

10

 

 

 

 

30

 

 

 

 

11

 

 

 

 

31

 

 

 

 

12

 

 

 

 

32

 

 

 

 

13

 

 

 

 

33

 

 

 

 

14

 

 

 

 

34

 

 

 

 

15

 

 

 

 

35

 

 

 

 

16

 

 

 

 

36

 

 

 

 

17

 

 

 

 

37

 

 

 

 

18

 

 

 

 

38

 

 

 

 

19

 

 

 

 

39

 

 

 

 

20

 

 

 

 

40

 

 

 

 

سوالات تشریحی  (15 دقیقه)

1- در اشکال زیر بخش های شماره گذاری شده را نامگذاری کنید: (10 نمره)

  (از شماره 1 تا 20)  هر مورد 5/ نمره

 

1-                          2 -                      3 -                          4-       5-                             

6-                          7-                        8-                           9-                          10-                              

      11-                        12-                      13-                          14-                         15-

16-                       17-                      18-                         19-                         20-          

2- با توجه به اینکه ریشه به مقدار بسیار اندک اکسین واکنش نشان می دهد و رشد می کند، در حالیکه رشد آنها نسبت به مقادیر زیاد این هورمون متوقف یا کند می شود و نیز با در نظر گرفتن مکانیسم عمل این هورمون پاسخ دهید:

 

 الف- نورگرایی در ریشه مثبت است یا منفی؟ 5/  نمره

 

ب- هرگاه گیاه نورسته ای را در وضعیت افقی قرار دهیم ساقه و ریشه به چه سمتی خم می شوند (با ذکر یک دلیل) 1نمره

 

 

3- برای مشاهده نمونه با عدسی شیء 100به چه ماده ای نیاز است ؟ چرا؟ 1 نمره

 

 

4- نقش کندانسور  را در میکروسکوپ بنویسید. 1 نمره

5- در انسان:

ب- چرا به سه جفت از دنده های قفسه سینه، دنده های کاذب می گویند؟ 1 نمره

 

 

ج- دنده های آزاد از عقب به کدام مهره های ستون فقرات متصلند؟ 5/ نمره

 

مسابقه آزمایشگاه زیست شناسی دانش آموزان استان آذربایجان غربی- مهاباد

 

« طراحی آزمایش »

 

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی- مهاباد

کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی

گروه زیست شناسی

طراح: اصغری

1- آزمایشی طراحی کنید که بدون استفاده از میکروسکوپ نشان دهد سطح زیرین برگهای یک گیاه نسبت به سطح بالایی آن روزنه بیشتری دارد.5 نمره

 

 

 

 

 

۲- با توجه به شکلها به موارد زیر پاسخ دهید:

الف- در کدامیک جیوه تا ارتفاع بالاتری در لوله شیشه ای بالا می رود؟ چرا؟

 

ب- در کدام یک جیوه تا ارتفاع کمتری در لوله شیشه ای بالا می رود چرا؟

 

ج- وضعیت جیوه درون لوله را در ظرف 1و3 مقایسه کنید؟

 

 

مسابقه آزمایشگاه زیست شناسی دانش آموزان استان آذربایجان غربی- مهاباد

 

« سوالات ایستگاهی »

زمان: 25 دقیقه 

تعداد  ایستگاه : 3

امتیاز: 15

 

کد دانش آموز:

 

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی- مهاباد

کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی

گروه زیست شناسی

طراح: اصغری

ایستگاه اول(زمان:  10 دقیقه )

با توجه به نمونه لام های جانوری ارائه شده، مشخص کنید هر یک بطور دقیق، کدام نوع بافت اصلی جانوری را نشان میدهد؟  3 نمره

 

نمونه لام

a-

b-

c-

نوع بافت

 

 

 

 

ایستگاه دوم (زمان: 10دقیقه)

با توجه به مقاطع آماده گیاهی که در اختیار دارید به سوالات پاسخ دهید:

الف هر یک از مقاطع مربوط به کدام بخش از گیاه می باشند؟ دلیل خود را بنویسید. 3 نمره

 

نمونه مقطع

a-

b-

c-

نام بخش

 

 

 

 

 

ب- نمونه a مربوط به کدام شاخه از فرمانروی گیاهان می باشد. 5/ نمره

 

ایستگاه 3 ( زمان: 5 دقیقه)

الف-- نام ماهیچه های مشخص شده بر روی مولاژ ماهیچه بدن انسان را بنویسید.  چهار مورد (2 نمره )

ب- نام استخوان های مشخص شده بر روی اسکلت انسان را بنویسید. چهار مورد (2 نمره )

ج- نام بخش های مشخص شده بر روی مولاژ گوش را بنویسید. دو مورد ( 1 نمره)

د- نام بخشهای مشخص شده بر روی مولاژ چشم را بنویسید. دو مورد ( 1 نمره)

ه- نام بخشهای مشخص شده بر روی مولاژ نیم تنه انسان را بنویسید. دو مورد ( 1 نمره)

د- در مورد گیاه D اطلاعات خواسته شده را در مورد اجزاء گل، کامل کنید. 5/1 نمره

 

 

تعداد گلبرگ

تعداد پرچم

تعداد مادگی

 

 

 

 

 

1-    الف- قلبی را که در اختیار دارید تشریح کرده و بخش های زیر را به داور مسابقه نشان دهید.9 نمره

  سرخرگ کرونر– دریچه میترال- دریچه سینی- لایه های دیواره قلب– طناب های ارتجاعی - پاپیلار – سرخرگ آئورت- سرخرگ ششی – دهلیز راست

ج- دو دلیل برای تشخیص سطح شکمی(جلویی) از پشتی بنویسید. 1 نمره

 

2-     الف- با استفاده از  مغز ی که در اختیار دارید بخش های زیر را به داور مسابقه نشان دهید. 16 مورد. 10نمره 

مخچه – بصل النخاع-  لوب بویایی- کرمینه- کیاسمای بینایی- محل هیپوفیز-  پایک مغزی- پل مغزی- جسم پینه ای- مثلث مغزی- اجسام مخطط- بطن های چهارگانه- تالاموس- اپی فیز- پایک های مخچه- اپاندیم-

 

ب- چگونگی ارتباط بطن های چهارگانه مغز را با هم و مسیر جریان مایع مغزی نخاعی را  بنویسید.

                ( 2 نمره )

 

3-    با استفاده از چشمی که در اختیار دارید بخش های زیر را به داور مسابقه نشان دهید. 6 مورد. 6 نمره

 

قرنیه- عنبیه- اجسام مژکی- شبکیه- لکه زرد- نقطه کور

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/05/31ساعت 16:42  توسط جعفر اصغری مهرآباد  | 

شبیه سازی(cloning)

(Cloning) شبیه سازی

گردآورنده : جعفر اصغری مهرآباد‍‍

چکیده (abstract)

شبيه سازي (cloning) يكي از پيشرفته ترين دست يافته هاي بشر در زمينه علم پزشكي و مهندسي ژنتيك است. مراد از كلون سازى به وجود آوردن موجوداتى است كه از نظر ژنتيكى مشابه يكديگرند. از دو طريق ايجاد چنين نمونه اى امكان پذير است: شبیه سازی رویانی و شبیه سازی تولید مثلی. البته نوع دیگری از شبیه سازی با نام شبيه سازي درمانی نیز وجود دارد که در آن در مراحل اول روياني كه جنين حاوي چند سلول است، تعدادي از اين سلول ها را جدا و در محيط هاي كشت اختصاصي سلول، بافت یا اندام مورد نظر را توليد ميکنند. علاوه بر شانس موفقیت كم در شبیه سازی، بررسیها نشان داده اند که در حیوانات همانندسازی شده غالبا" عملكرد ایمنی مختل شده و میزان ابتلا به انواع عفونت، سرطان و سایر اختلالات بیشتر  است. به عقیده دانشمندان تغییراتی در فعالیت طبیعی ژنها و یا بروز یك سری ژنهای خاص، علت این اشكالات هستند.

تاریخچه

نخستین مهره دار کلون شده یک دوزیست بوده است. در سال 1952روبرت بريگز و توماس كينگ، اولين عمل همانند سازي حيوانات را در قورباغه‌ها انجام دادند. در دهه های 70 و 80 میلادی انتقال مواد هسته سلولی در پستانداران آغاز و در سال 1996 منجر به کلون سازی اولین پستاندار شد. این موفقیت توسط دانشمندی اسکاتلندی در موسسه روسلین در ادینبورگ اسکاتلند انجام شد. یان ویلموت 277 سلول غیر جنسی گوسفند را در 277 تخمک تخلیه شده از هسته، قرار داد آنگاه این تخمکها را در رحم گوسفندان دیگری کاشت، در نتیجه این تعداد تخمک کاشته شده در رحم تنها 13 مورد حاملگی حاصل شد و از 13 مورد حاملگی، 12 مورد سقط شدند و تنها یک مورد، مراحل حاملگی را با موفقیت به پایان رسانید.

 Dolly در سال 2002 هنگامی که شش ساله بود از دنیا رفت، علت مرگ او ناراحتی و بیماری در ناحیه ریه اعلام شد. دانشمندان هنوز نمی دانند که بیماری او ناشی از متفاوت بودن نوع تولد او است و یا اینکه یک بیماری عادی بود که ممکن است گریبانگیر هر جانداری شود.

شبیه سازی (cloning) چیست؟                                               .       
شبيه سازي (cloning) يكي از پيشرفته ترين دست يافته هاي بشر در زمينه علم پزشكي و مهندسي ژنتيك است كه هر مرحله پيشرفت آن جنجال هاي بسيار زيادي را به همراه دارد. صرف نظر از پيامدهاي اخلاقي شبيه سازي كه در اين مجال مورد بحث ما نيست، در اين مقاله سعي شده است بيشتر به خود شبيه سازي و روش هاي آن پرداخته شود. روش هايي كه شبيه سازي انسان فقط بخشي از آنهاست و حوزه بسيار گسترده اي را شامل مي شود.

مراد از كلون سازى به وجود آوردن موجوداتى است كه از نظر ژنتيكى مشابه يكديگرند. از دو طريق ايجاد چنين نمونه اى امكان پذير است: شبیه سازی رویانی و شبیه سازی تولید مثلی.

در شبیه سازی رویانی، جنين در مراحل اوليه رشد خود به دو يا بيش از دو قسمت تقسيم شده و هر قسمت تبديل به يك موجود مستقل مى شود. هر تكه از جنين قابليت آن را دارد كه به يك بلاستوسيست و از آن طريق به يك جنين كامل تبديل شود.

 شبيه سازي توليد مثلي (Reproductive cloning)در اين روش هدف توليد موجودات كامل با استفاده از سلول هاي بدني است كه مي تواند منجر به توليد موجودات همسان به تعداد دلخواه گردد. این همان روشي است كه پژوهشگران اسكاتلندي در سال1997 براي اولين بار در موسسه روسلين در ادينبورگ اسكاتلند به كار گرفته و موفق به تولد (دالي ) شدند. اين تجربه در حيواناتي مانند: بز، گاو، موش و ميمون تكرار شد كه به توليد بچه هايي تقریبا" شبيه صاحب هسته سلول والد انجاميد.

البته نوع دیگری از شبیه سازی با نام شبيه سازي درمانی (Therapeutic cloning) نیز وجود دارد که در آن در مراحل اول روياني، كه جنين تنها چند سلول دارد، تعدادي از سلول ها جدا و در محيط هاي كشت اختصاصي سلول، بافت یا اندام مورد نظر توليد مي شود. هدف از اين روش توليد بافت يا عضوي است كه فرد از دست داده است مثل پوست، كليه، كبد، مغز، استخوان، قلب و سلول هاي عصبي يا عضلاني، بديهي است پيوند بافت يا اعضاي توليد شده به خود شخص به دليل شباهت ژنتيك به مراتب موفقيت آميزتر است. با اين روش، تهيه بافت و اندام محدوديتي ندارد. پس لازم نیست براي تهيه يك عضو مدت طولاني در انتظار اهدا كننده بمانيم. بعد از انجام پيوند ضرورتي ندارد گيرنده بافت يا اندام از داروهاي زيان بخش به منظور جلوگيري از دفع پيوند به مدت طولانياستفاده نمايد، چون خطر دفع پيوند وجود ندارد.

شبيه سازي باز توليدي (تولید مثلی)                                         .                        
شبيه سازي بازتوليدي فناوري است براي توليد يك حيوان كه از همان هسته DNA بهره مي برد كه حيواني ديگر در همان زمان يا پيش از آن، آن هسته DNA را داشته يا دارد. دالي گوسفند معروف اسكاتلندي ها با همين روش شبيه سازي شده بود. در اين پروسه كه انتقال هسته سلول تكثير شونده نام دارد، دانشمندان مواد ژنتيك هسته يك سلول بالغ اهدا كننده را به يك تخم كه هسته و همين طور مواد ژنتيك آن جدا شده اند منتقل مي كنند. اين تخم كه DNA يك سلول اهدا كننده را در خود دارد بايد با جريان هاي شيميايي يا الكتريكي مراقبت می شود تا براي تقسيمات سلولي تحريك شود. هنگامي كه جنين شبيه سازي شده به سطح مناسبي از پيشرفت   مي رسد به رحم يك ميزبان منتقل مي شود جايي كه تا تولد به پيشرفت خود ادامه مي دهد. موجودي كه با روش انتقال هسته توليد مي شود، نمونه شبيه سازي شده واقعي حيوان اهدا كننده نيست و فقط DNA كروموزومي و هسته اي آن همانند حيوان اهدا كننده است.                          
در اين زمينه موفقيت پروژه دالي بسيار چشمگير است چرا كه اثبات كرد مواد ژنتيك يك سلول بالغ مي توانند براي توليد يك ارگانيزم جديد كامل مورد استفاده قرار گيرند. پيش از اين دانشمندان بالاتفاق تصور مي كردند هنگامي كه سلولي به كبد، قلب، استخوان يا هر نوع ديگري از بافت هاي بدن تخصيص داده مي شود، ديگر استفاده از آنها در بافت هاي ديگر امكان ندارد و ديگر ژن هايي كه در سلول بودند و نيازي به آنها نبود غيرفعال مي شوند. برخي محققين براين باورند كه اشتباه يا كامل انجام ندادن پروسه باز برنامه ريزي، سبب مرگ، نقص عضو و معلوليت حيوانات شبيه سازي شده می شود.

شبیه سازی درمانی                                                             .      
اين شبيه سازي كه به شبيه سازي جنيني یا Therapeutic Cloning  معروف است در واقع توليد جنين هاي انساني براي استفاده در تحقيقات است. هدف از انجام اين شبيه سازي توليد انسان هاي شبيه سازي شده نيست، بلكه هدف كشت سلول هايي است كه مي توانند در تحقيقات پيشبردي انسان و همچنين درمان بيماري ها مورد استفاده قرار گيرند. اين سلول ها براي محققان بيومكانيك بسيار با اهميت هستند براي اين كه مي توان از آن ها براي توليد هر نوع سلولي كه در بدن انسان وجود دارد استفاده كرد. اهمیت این موضوع در آن نیست که یک انسان، مشابه فرد مورد نظر ساخته شود بلکه هدف آن است که با بررسی و آزمایش روی جنین شبیه سازی شده بتوان نارسایی ها و بیماری های مربوط به انسان را تحلیل کرده و در حد امکان به روشهایی برای جلوگیری از بروز آنها قبل از تولد دست یافت.                                        

در این روش پس از گذشت حدود پنج روز از شکل گیری نطفه، سلولهای خاصی از آن - که سلولهای بنیادی یا Stem Cells نام دارد - برای شبیه سازی یا آزمایش برداشته می شود که با این عمل به جنین صدماتی وارد خواهد شد. این سلولها تقریبا" توانایی تولید هر نوع سلولی در بدن انسان را دارند و دانشمندان با استفاده از این سلولهای خاص امیدوار هستند که روزی بتوانند درمان قطعی بیماری های قلبی، انواع سرطان، آلزایمر و ... را پیدا کنند..                              

 

                             
در نوامبر سال 2001 یک دانشمند از مرکز تحقیقات پیشرفته سلولی                          (Advanced Cell Technologies)  در ماساچوست اعلام کرد که توانسته است اولین جنین انسان را به منظور انجام تحقیقات در باره بیماری های انسان، شبیه سازی کند. آزمایش های این دانشمند بر روی هشت سلول انجام گرفت که از میان آنها فقط سه عدد شروع به تقسیم شدن نمودند و در نهایت یکی از آنها توانست فقط به شش تقسیم شود. بنابر این همانگونه که مشاهده می کنید هنوز راه درازی برای شبیه سازی یک انسان وجود دارد.                               .         
از آشنايي جزيي با روش هاي مختلف شبيه سازي، اين سؤال مطرح مي شود كه اصلاً چرا انسان بايد شبيه سازي شود؟ و يا اين كه آيا تا به حال هيچ انساني شبيه سازي شده است؟ در مورد شبيه سازي انسان بايد گفت كه تا به حال هيچ انساني از كشت سلول هاي يك انسان ديگر توليد نشده است. اما در مورد اين كه چرا انسان بايد شبيه سازي شود، اين گروه از دانشمندان موارد ذيل را ذكر مي كنند. يكي از كاربردهاي شبيه سازي مي تواند براي زوج ناباروري اتفاق بيفتد كه تمايل بسيار زيادي به بچه دارند. اين بچه كه از يكي از والدين شبيه سازي مي شود، مسلماً در دوران كودكي فشارهاي فيزيولوژيكي بسيار زيادي را متحمل خواهد شد. كاربرد ديگر شبيه سازي       مي تواند شبيه سازي استعدادهاي بشري براي چند نسل باشد. مثلاً مي توان با استفاده از DNA اينشتين، وي را شبيه سازي كرد، اما هيچ تضميني نيست كه اينشتين جديد همانند آلبرت با هوش ما همان راهي را برگزيند كه اينشتين به خاطر آن به شهرت رسيده است. يكي ديگر از موارد شبيه سازي، توليد جنين هاي تحقيقاتي است كه پيش تر بدان اشاره شد.                      .
با همه علاقه اي كه بشر به شبيه سازي دارد، اين پديده داراي خطرات و ايراداتي است كه به صورت مختصر به آنها اشاره خواهد شد. شبيه سازي باز توليدي بسيار گران است و اميد انجام مطلوب آن بسيار كم است. نزديك به 90 درصد اقدام هاي شبيه سازي در اين زمينه به نتيجه       نمي رسند و براي انجام يك شبيه سازي موفق، بايد نزديك به 100 بار انتقال هسته اي صورت گيرد و در همين يك مورد موفق هم، حيوان شبيه سازي شده نسبت به عفونت ها بسيار غيرمقاوم است. نمونه آن هم دالي بود كه بر اثر عفونت ريه مرد. علاوه برآن رشد تومورها در آن به سرعت انجام مي شود و كوچكترين بيماري براي اين نوع حيوانات، مي تواند منجر به مرگ شود. اكثر اين حيوانات رشد غيرطبيعي دارند و گاه به دلايل نامشخص به يك باره مي ميرند.
از ميان حيواناتي كه تاكنون شبيه سازي شده اند، مي توان به گوسفند ها، موش ها، گاو ها و حيوانات خانگي از قبيل گربه اشاره كرد. اما يكي از وسوسه انگيزترين شبيه سازي ها، شبيه سازي حيوانات ما قبل تاريخ مانند دايناسورها است، بدين ترتيب كه با استفاده از DNA بازمانده از آنها در سنگواره ها، آن ها را شبيه سازي كرد. هنگامي كه اين فرضيه مطرح شد، موافقت ها و مخالفت هاي زيادي با آن شد، اما اين التهابات به زودي فروكش كرد، چون اين موجودات بيش از 65 ميليون سال پيش از بين رفته اند و اين در حالي است كه DNA ، فقط 10 هزار سال عمر مي كند. نظريه بعدي شبيه سازي ماموت ها بود كه كمتر از 10 هزار سال پيش زندگي مي كرده اند. با اين حال پيدا كردن DNA مناسب ماموت ها غيرممكن به نظر مي رسد. با اين تفاسير شبيه سازي موجودات منقرض شده فعلاً امكان ناپذير است. البته شايد روزي فرزندان شبيه سازي شده دانشمندان امروزي بتوانند دايناسورها را هم اهلي كنند.

آیا همسانه سازی انسان غیر ممکن است؟

همسانه سازی انسان به دلیل یک پدیده ای بنام Imprinting غیر ممکن به نظر می رسد. اما واقعیت چیز دیگری است. اگر بتوان اگوی ایمییرینتینگ سلولهای زایا را دقیقا کیی کرد، همسانه سازی انسان امکان یذیر خواهد بود.                                                                  .
دانشمندان در آمریکا می گویند که صدها بار تلاش آنها برای همسانه سازی میمون به شکست انجامیده است.دانشمندان گمان می کنند که ساختار بیولوژیکی تخمک پستانداران عالی (primates) از جمله انسان، همسانه سازی آنها را غیرممکن می کند. همسانه سازی چندین نوع از پستانداران از جمله گوسفند، گاو و موش موفقیت آمیز بوده است اما شواهد روزافزونی وجود دارد دایر براین که این شیوه در مورد برخی گونه ها عملی نیست. این تحقیقات که نتایج آن در نشریه ساینس (Science) چاپ شده است، ادعای برخی گروه ها دایر بر همسانه سازی انسان را زیر سوال می برد.شرکت کلوناید، ادعا می کند تاکنون چند انسان را همسانه سازی کرده است، اما تاکنون هیچ مدرکی برای تایید ادعاهای خود ارائه نکرده است.                              .
در همین حال، پاناییوتیس زاووس متخصص جنجال آفرین تولید مثل، عکسی منتشر کرده است که ادعا می کند متعلق به "نخستین جنین همسانه سازی شده انسان است که برای مقاصد تولید مثل به کار گرفته می شود.                                                  .    
اکثر دانشمندان اتفاق نظر دارند که تلاش برای همسانه سازی انسان خطرناک و غیراخلاقی است. بسیاری از حیوانات همسانه سازی شده، بیمار یا ناقص متولد شده اند و تعداد تولدهای سالم نادر است. پژوهشگران در دانشکده پزشکی دانشگاه پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا آمریکا سعی کردند با استفاده همان شیوه ای که برای خلق دالی گوسفند به کار گرفته شد یک نوع میمون آزمایشگاهی (rhesus macaque monkeys) را همسانه سازی کنند. آنها علی رغم صدهابار تلاش حتی در دستیابی به یک مورد باروری نیز ناکام ماندند. تلاش سایر گروه ها نیز برای همسانه سازی میمون ناکام مانده است.                                               .
به نظر می رسد اشکال کار، در شیوه تقسیم مواد ژنتیکی در جریان رشد جنین باشد. میزان DNA پدید آمده در سلول های تقسیم شده یا خیلی کم است یا خیلی زیاد، به طوری که سلول دوام نمی آورد.
این تجارب نشان می دهد که همسانه سازی سایر پستانداران عالی نظیر انسان نیز احتمالا محکوم به شکست است. دکتر جرالد شاتن، رهبر گروه محققان به نشریه ساینس گفت: "این مطالعه ثابت می کند که آنهایی که ادعا می کنند انسان را همسانه سازی کرده اند، هرگز سلول یا زیست شناسی مربوط به رشد را درک نکرده اند."

نكته مهمی كه دانشمندان به آن اشاره میكنند، این است كه دالی یا هر موجود دیگری كه با استفاده از تكنولوژی انتقال هسته ای تولید شده، ۱۰۰ درصد مشابه موجود اولیه نیست. این شباهت چیزی در حد ۹۹/۷ درصد است، زیرا در این تكنولوژی تنها هسته سلول دهنده وارد تخمك بدون هسته میشود، حال آنكه مقداری از مواد ژنتیكی مهم در خارج از هسته و داخل میتوكندریها وجود دارند.
میتوكندریها قسمتی از سلول هستند كه خارج از هسته و داخل سیتوپلاسم یك سلول قرار دارند و به عنوان منابع تولید قدرت، انرژی و متابولیزم سلولی عمل میكنند. میتوكندریها دارای قطعات كوچكی از DNA هستند و برخی از مواد ژنتیكی در فرآیند شبیه سازی از میتوكندریهای سیتوپلاسم میآیند. اینكه این موضوع به چه مقدار تغییرات در یك موجود شبیه سازی شده منجر میشود، در حال بررسی است.

شبیه سازی چه خطراتی دارد؟

شبیهسازی تولید مثلی موجودات زنده در حال حاضر یك عمل گران و غیرموثر است. بیش از ۹۵ درصد تلاشهای شبیه سازی برای تولید یك موجود زنده شكست میخورند و ممكن است بیش از ۱۰۰ فرآیند انتقال هسته ای برای تولید یك موجود شبیه سازی شده، لازم باشند. دالی پس از ۲۷۶ مرتبه تلاش برای عوض كردن هسته تخمك، به دنیا آمد. این ۲۷۶ تخمك در مجموع ۲۹ رویان تولید كردند و از میان آنها تنها دالی زنده ماند                                                    .  
علاوه بر این، تنها ۷۰ گوساله پس از ۹هزار مرتبه تلاش برای همانندسازی به دنیا آمدند. یك سوم از این گوساله ها طی مدت كوتاهی جان خود را از دست دادند و بسیاری از آنها در هنگام مرگ به طور غیرعادی بزرگ بودند. بد نیست بدانید كه اولین اسب شبیه سازی شده یعنی پرومته پس از ۳۲۸ بار تلاش به دنیا آمد.علاوه بر شانس موفقیت كم، بررسیها نشان داده اند حیوانات همانندسازی شده غالبا عملكرد ایمنی مختل شده بیشتر و میزان بالاتری از ابتلا به انواع عفونت، سرطان و سایر اختلالات را دارند                                          .
برخی دانشمندان علت مرگ اولین پستاندار شبیه سازی شده (دالی) را پیری زودرس ناشی از شبیه سازی میدانند ولی دكتر یان ویلموت معتقد است كه مرگ زودرس دالی ارتباطی با شبیه سازی نداشته و به دلیل یك عفونت تنفسی شایع در میان گوسفندها بوده است. یك مشكل اصلی در شناخت عواقب شبیه سازی آن است كه متاسفانه بسیاری از حیوانات شبیه سازی شده به اندازه كافی زنده نمانده اند. این موضوع باعث شده است تا دانشمندان اطلاعات كافی در مورد اینكه حیوانات شبیه سازی شده چگونه زندگی كرده و پیر میشوند، به دست بیاورند.سالم به نظر رسیدن در سن كم به تنهایی یك نشانه خوب برای بقای طولانی مدت موجودات شبیه سازی تلقی

 نمی شود.
در حقیقت این حیوانات به دلیل مردن اسرارآمیزشان شهرت دارند. به عنوان مثال، نخستین گوسفند شبیه سازی شده استرالیایی پیش از مرگ كاملا سالم و سرحال به نظر میرسید و نتایج كالبدشكافیها نتوانستند علت مرگش را مشخص كنند.در سال ۲۰۰۲، پژوهشگران موسسه وایتهد در ماساچوست آمریكا اعلام كردند كه رگهای موشهای همانندسازی شده دارای اشكالاتی هستند. آنها در تجزیه و تحلیل بیش از ۱۰/۰۰۰ سلول كبد و جفت موشهای همانندسازی شده، متوجه شدند كه در حدود ۴ درصد از عملكرد ژنها غیرعادی بوده است. به عقیده دانشمندان تغییراتی در فعالیت طبیعی آنها و یا بروز یك سری ژنهای خاص علت بروز این اشكالات هستند.
یك مشكل دیگر به ویژه در مورد همانندسازی گونه های منقرض شده آن است كه در این موارد به طور طبیعی نمونه منفرد شبیه سازی شده به تنهایی قادر به خلق یك جمعیت بارور كننده دیگر نخواهد بود. علاوه بر این، حتی در صورتی كه هر دو جنس مذكر و مونث آن موجود زنده وجود داشته باشند، معلوم نیست كه آیا آنها در غیاب والدینی كه بایستی به آنها رفتار طبیعیشان را بیاموزند قادر به زندگی خواهند بود یا خیر. غیر از موارد فوق، ممكن است همانندسازی برخی از حیوانات منقرض شده نظیر دایناسورها در آینده دور خطرات بالقوه زیادی را برای انسانها داشته باشند.

شبیه سازی حیوانات منقرض شده

كسانی كه كتاب پارك ژوراسیك را خوانده و یا فیلم آن را دیدهاند بیشتر از سایرین با این مورد استفاده شبیه سازی آشنایی دارند. بازسازی مواد ژنتیكی گونه های منقرض شده از مدتها قبل مدنظر دانشمندان بوده است. یكی از مواردی كه اخیرا دانشمندان در حال كار بر روی آن هستند، یك نوع ماموت پشمالو است.
متاسفانه تلاشها برای گرفتن مواد ژنتیكی از ماموتهای یخ زده تاكنون موفقیت آمیز نبودهاند. مشكل اصلی این است كه در این گونه موارد سلول تخمك و رحمی كه قرار است سلول همانندسازی شده در آن كاشته شوند از گونه های متفاوتی هستند. این موضوع امكان موفقیت عمل شبیه سازی را بسیار مشكل ساخته است. علاوه بر این، برای همانندسازی گونه های منقرض شده باید یك DNA سالم و كامل وجود داشته باشد. با این وجود درحال حاضر یك تیم روسی ـ ژاپنی در حال بررسی و كار بر روی همانندسازی ماموتها هستند.

دلایل مرگ سریع حیوانات شبیه سازی شده

علاوه بر شانس موفقیت كم در شبیه سازی، بررسیها نشان داده اند در حیوانات همانندسازی شده غالبا" عملكرد ایمنی مختل شده و میزان بالاتری از ابتلا به انواع عفونت، سرطان و سایر اختلالات را دارند. برخی دانشمندان علت مرگ اولین پستاندارد شبیه سازی شده (دالی) را پیری زودرس ناشی از شبیه سازی میدانند ولی دكتر یان ویلموت معتقد است كه مرگ زودرس دالی ارتباطی با شبیه سازی نداشته و به دلیل یك عفونت تنفسی شایع در میان گوسفندها بوده است. یك مشكل اصلی در شناخت عواقب شبیه سازی آن است كه متاسفانه بسیاری از حیوانات شبیه سازی شده به اندازه كافی زنده نمانده اند. این موضوع باعث شده است تا دانشمندان اطلاعات كافی در مورد اینكه حیوانات شبیه سازی شده چگونه زندگی كرده و پیر میشوند، به دست بیاورند. سالم به نظر رسیدن در سن كم به تنهایی یك نشانه خوب برای بقای طولانی مدت موجودات شبیه سازی تلقی نمیشود.
در حقیقت این حیوانات به دلیل مردن اسرارآمیزشان شهرت دارند. در سال ۲۰۰۲، پژوهشگران موسسه وایتهد در ماساچوست آمریكا اعلام كردند كه رگهای موشهای همانندسازی شده دارای اشكالاتی هستند. آنها در تجزیه و تحلیل بیش از ۱۰/۰۰۰ سلول كبد و جفت موشهای همانندسازی شده، متوجه شدند كه در حدود ۴ درصد از عملكرد ژنها غیرعادی بوده است. به عقیده دانشمندان تغییراتی در فعالیت طبیعی آنها و یا بروز یك سری ژنهای خاص علت بروز این اشكالات هستند.

 

1)Francis Fukuyama.Our Post human Future. Consequences of the

Biotechnology Revolution.

2) Dorff, R.E.N., Human Cloning: A Jewish Perspective, Testimony before the National Bioethics Advisory Commission, March 14, 1997.

3) McCormick, R.A., Should we clone humans?, The Christian Century, Nov. 17-24, 1993, 1148-1149.

4) Akaka, A.K., Cloning: A Native American Hawaiian Comment, Personal letter, April 5, 1997.

5) Cohen, C.B., The moral hazards of human cloning, Episcopalian Life, June 1997, 24.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/05/31ساعت 16:36  توسط جعفر اصغری مهرآباد  | 

چند صفحه از جزوه کنکوری

       بسمه تعالی                               جزوه کنکور                                     اصغری مهرآبادی                                                                          

                                     فصل اول: مولکولهای زیستی

 

تار عنکبوت:

غده های مربوط به تنیدن تار در زیر سطح شکمی عنکبوت قرار دارد .

این توانایی به صورت ارثی در DNA به این جانور رسیده.

جنس تار از پروتئین ساختاری + مواد ویژه دیگر است.

تار عنکبوت چسبندگی ، استحکام و کشسانی زیاد دارد

اجسام مهره مانند در تار عنکبوت می توانند طول تار را تا 4 برابر زیاد کنند

کار این اجسام مهره مانند جلوگیری از پاره شدن تار و فرار حشره بدام افتاده است.

  • آب بیشترین ترکیب بدن جانداران است .بعد از آب بیشترین ترکیب بدن جانداران مولکولهای کربن دار هستند .
  • بیشترین ترکیب آلی بدن جانداران سلولز است

پلیمر : از اتصال چند مونومر کم وبیش یکسان به وجود می آید .

مونومر: هریک از واحدهای سازنده پلیمر

 مواد آلی

      1- هیدراتهای کربن         (مونومر) مونو ساکارید

   2-پروتئین ها :        اسید امینه (20 نوع)

  3- لیپیدها :  (مهم : لیپید ها معمولا" پلیمر محسوب نمی شوند                                                              

 4- اسیدهای نوکلئیک:      نوکلئوتید

 

*: پروتئین و اسید نوکلئیک ملوکولهای اطلاعاتی هستند .(گوناگونی این دو نوع مولکول زمینه گوناگونی جانداران است)

*: تفاوت بین جانداران بدلیل تفاوت در پلی مرها (نوع ترکیب مونومرها) است نه خود مونومرها.

*:هیدروکربن به مولکولی گویند که فقط دارای کربن و هیدروژن باشد(با هیدرات کربن اشتباه نشود).

هیدراتهای کربن:

   1- مونوساکارید          5کربنی : ریبوز(در RNA) و دئوکسی ریبوز(در DNA)

                                 6کربنی :  گلوکز- فروکتوز( در میوه ) - گالاکتوز

 

  2- دی ساکارید: از اتصال دو مونوساکارید شش کربنی به وجود می آیند: ساکاروز-مالتوز-لاکتوز

 

   3- پلی ساکارید : از اتصال چندین مونوساکارید به وجود می آیند: نشاسته، گلیکوژن   و سلولز   

تعریف واکنش سنتز آبدهی :

واکنشی که در طی آن مونومرها با هم ترکیب می شوند و آب تولید میکنند.

تعریف واکنش هیدرولیز: واکنشی که طی آن یک پلی مر به واحدهای سازنده تجزیه می شود با مصرف آب.

            سنتز آبدهی

                 هیدرولیز

دو یا چند مونومر با هم ترکیب می شوند

آب تولید می شود

پلی مر تولید می شود

 

مونومرها آزاد می شوند

 

آب مصرف می شود

پلی مر می شکند

 

 تولید دی ساکاریدها از مونوساکاریدها:

 گلوکز + فروکتوز ←→ آب + ساکاروز                                                          

گلوکز + گلوکز ←→ آب + مالتوز                                              

گلوکز + گالاکتوز ←→ آب + لاکتوز

 

نکته : گلوکز وفروکتوز در میوه هاو لاکتوز در شیر وجود دارد(گالاکتوز از تجزیه قند شیرحاصل می شود). ساکاروز در قند وشکر معمولی و مالتوز در جوانه جو وجود دارد.

نکته : با توجه به طرح بالا می توان فهمید که تنوع مونومری مالتوز از بقیه دی ساکاریدها کمتر است.

انواع پلی ساکاریدها :

1-      نشاسته : ← قند ذخیره ای در گیاهان است(در میوه ،دانه،ساقه،برگ و......میتواند ذخیره شود.)

                 ←فنر مانند و با انشعاب کم است

                 ← از هزاران مولکول گلوکز تشکیل شده است

                 ←برای شناسایی آن از محلول یددار(لوگول) استفاده می شود که آن را به رنگ آبی در می  

                 آورد.

2-      گلیکوژن : ← قند ذخیره ای جانوران و قارچها که در کبد (جگر) و ماهیچه ذخیره میشود.

                      ←فنر مانند وبا انشعاب زیاد است

                        ← از هزاران مولکول گلوکز تشکیل شده است

3-      سلولز : ← در دیواره سلولی گیاهان وجود دارد.

                  ←به شکل خطی می باشد

                    ← از هزاران مولکول گلوکز تشکیل شده است

                     ← هزاران رشته سلولزی کنار هم را فیبریل سلولزی گویند.

                     ← به رشته های سلولزی موجود در غذاها الیاف گویند

                       ← الیاف از ابتلا به یبوست و سرطان روده بزرگ جلوگیری می کند. و کار لوله گوارش را منظم می کند.

نکته : سلولز نقش ذخیره ای ندارد و در دیواره سلولی گیاهان وجود دارد.

نکته : گلیکوژن در سلولهای کبد (جگر) و ماهیچه ذخیره می شود.

نکته مهم : در دستگاه گوارش انسان و سایر جانوران آنزیمی برای تجزیه سلولز تولید نمیشود.

وفقط باکتری ها و بعضی تاژکداران موجود در روده جانوران آنزیم تجزیه کننده سلولز را میسازند.

نکته : گلیکوژن و نشاسته بسیار بهم شبیه اند.

نکته مهم : پلی ساکاریدها دو دسته اند :

1-      استحکامی : سلولز                        2-  ذخیره ای : نشاسته و گلیکوژن

 نکته مهم: تنوع مونومری دی ساکاریدها از پلی ساکارید ها بیشتر است.

نکته : برای محاسبه تعداد آب تولید شده  یا مصرف شده در دو واکنش سنتزآبدهی و هیدرولیزاز فرمول          n – m = تعداد آب استفاده خواهیم کرد.

که در آن n تعداد مونومر و  m تعداد رشته می باشد.

مثال: اگر 100 مونومر با هم ترکیب شوند چند ملوکول آزاد میشود.

                                        100 – 1 = 99→  تعداد آب =n – m

 مثال : اگر 200 ملوکول آب برای شکستن یک پلی مر مصرف شود این پلی مر به چند مونومر میشکند؟

n-1=200                                 → تعداد آب=n - m

مثال: برای هیدرولیز ساکاروز چند ملوکول آب مصرف می شود؟

  2 – 1 = 1                                   →          تعداد آب =n - m

مثال : تجزیه کدام یک در دستگاه گوارش انسان واحدهای یکسانی تولید می شود؟

الف- سلولز       ب- گلیکوژن√           ج- ساکاروز              د- لاکتوز

توضیح : سلولز اصلا تجزیه نمیشود.(هر چند در صورت تجزیه واحدهای آن یکسان است).

مثال2- کدام یک میتواند آنزیم تجزیه کننده سلولز را تولید کنند؟

الف- گا و                  ب- میکروبها√                 ج- موریانه               د- انسان

نکته مهم : حلالیت مونوساکارید بیشتر از دی ساکارید و آنهم بیشتر از پلی ساکارید است.

: Ex3کدام یک انحلال پذیری بیشتری در آب دارد ؟

الف- گلوکز√             ب- ساکاروز             ج- نشاسته                د- لاکتوز

جواب: گلوکز مونوساکارید است – ساکاروز و مالتوز دی ساکارید است و نشاسته پلی ساکارید است پس انحلال پذیری گلوکز بیشتر است .

نکته : بیشترین ترکیب موجود در طبیعت ←آب

نکته : بیشترین ترکیب معدنی موجود در طبیعت ← آب

نکته : بیشترین ترکیب آلی موجود در طبیعت ← سلولز

+ نوشته شده در  شنبه 1389/05/30ساعت 17:50  توسط جعفر اصغری مهرآباد  | 

سوالات مرحله انتخابی المپیاد زیست شناسی مهاباد

مرحله انتخابی المپیاد زیست شناسی شهرستان مهاباد

1.       کدامیک از گزینه های زیر، هم در سلول گیاهی و هم جانوری وجود ندارد؟(2 امتیاز)

الف) پلاستید          ب) وزیکول            ج) دستگاه گلژی           د) اسکلت سلولی           ه) ریبوزوم

2.       وقتی مولکولهای DNA توسط الکتروفورز تجزیه می شوند، به سمت قطب .............. مهاجرت خواهند کرد و مولکولهای کوچکDNA ....................از مولکولهای بزرگ مهاجرت می کنند.(2 امتیاز)

      الف) مثبت- آهسته تر        ب) مثبت- سریعتر    ج) منفی- آهسته تر              د) منفی-  سریعتر

3.       طرح زیر مکانیسم عمل کدام هورمون را نشان می دهد؟(2 امتیاز)

الف) تیروکسین          ب) کورتیزول      

  ج) انسولین             د)ملاتونین            ه) تیروترپین

4.  دردمای بالا، میزان فتوسنتز در گیاهان C4 ........................... 

الف) معمولا کمتر از C3 است.                 ب) معمولا بیشتر از C3 است.               ج) برابر با  C3است.

5.    جانورانی که در مناطق استوایی زندگی می کنند نسبت به جانوران مناطق دورتر اندامهای کوتاهتر اما گوشهای بزرگتری دارند کدام مورد یا موارد در این باره صحیح تر است؟(3 امتیاز)

I. برای افزایش تعرق               II. خنک شدن                    III. شنوایی قویتر                     IV. ترساندن دشمنان

       الف)  II، III ،I                 ب) فقط II                 ج) فقط I               د) هر چهار مورد                

6. شکل مقابل کدام دسته از جانداران را نشان می دهد و دهان این جادار کدام است؟(2 امتیاز)

الف) اسفنج – ostium     

 ب) اسفنج – osculum     

 ج) بریوفیتا – ostium    

 د) مرجان - osculum

7. ظرفی را مطابق شکل روبرو به وسیله غشایی به دو قسمت تقسیم می کنیم. این غشا فقط نسبت به گلوکز و آب نفوذپذیر است و قابلیت حرکت به سمت چپ و راست را دارد: (3 امتیاز)

       در سمت چپ ظرف محلول 1/0 مولار گلوکز و در سمت راست، محلول 1/0 مولار ساکارز می ریزیم. موقعیت نهایی غشا پس از رسیدن به تعادل کدام خواهد بود؟

 

 

→غشا

D     C     B      A

الف) A               ب)B               ج) C            د)D                    ه) E

 ۸. در جامعه ای در حال تعادل هاردی- واینبرگ، به شرط یکسان بودن فراوانی اللها، چقدر احتمال دارد والدینی با گروه خونی A، صاحب فرزندی با گروه خونی O شوند؟(3 امتیاز)

الف) 4/1                   ب) 9/1                         ج) 9/4                       د) 9/2 

 ه) 16/2

9.  نوعی حشره ، فاقد نشانه های لازم برای جلب جفت از اعضای گونه ی دیگر است. بنابراین جدایی تولیدمثلی آن با اعضا گونه دیگر از نوع ...............می باشد. (3 امتیاز)

الف) زمانی               ب) گامتی                 ج) مکانیکی                د) رفتاری                       ه) زیستگاهی

10. دختری سالم که پدرش کوررنگ  و مادرش هم مبتلا به آلکاپتونوریاست با پسری سالم که پدرش توان ساخت آنزیم تجزیه کننده ی   هموجنتسیک اسید را در بدن خود ندارد ازدواج کرده است. احتمال آنکه اولین فرزند این خانواده مبتلا به حداقل یکی از بیماریهای مطرح شده باشد جقدر است؟(3 امتیاز)

الف) 16/2         ب) 16/7                    ج) 16/8             د)16/12                      ه) 16/15

11.  ساختار حاصل از سلول بزرگتری که در اثر سیتوکینز نامتعادل سلول تخم گیاهان نهاندانه بوجود می آید، از نظر عملکرد، بیشترین شباهت را به کدام بخش جانوران دارد؟(3 امتیاز)

الف) سفیده تخم مرغ      ب) بلاستوسیست جنینی         ج) جسم زرد تخمدانی         د) جفت پستانداران

12. در کدام یک از جانداران زیر دیواره سلولی وجود ندارد؟(2 امتیاز)

الف) اوگلنا ویریدیس               ب) نوروسپورا کراسا        ج) سالمونلا            د) کلپ

13. عدم تقارن در کدام گروه از جانداران زیر دیده می شود؟(3 امتیاز)

الف) مرجانها     ب) بندپایان           ج) اسفنجها              د) مهره داران

14. گوارش در کدام یک از جانوران زیر فقط برون سلولی است؟(2 امتیاز)

الف) اسفنج                  ب) فیزالیا                     ج)سراتیوم                  د) نرئیس

  • ترتيب زير مربوط به لو‌له‌ي گوارش كدام جاندار مي‌باشد؟

الف) ملخ                 ب) كبوتر                ج) كرم خاكي                    د) قورباغه          

 

16) All…………. have a flexible body wall, it contains the internal organs which are surrounded by a body cavity. The wall is usually folded to form the mantle, which is at the top of the body and is attached like a tent.                                                                                                                                   

 d)Coelenterata                                         c) Annelida              b)Insects                    a) Mollusks

سوالات تشریحی

17) تغییرات تعداد افراد دو گونه جاندار در اطراف رودخانه زاینده رود چندین سال است از روند زیر پیروی می کند: (6 امتیاز)

الف) چگونه ممکن است حین نبود افراد این گونه بعد از مدتی افراد جدید بوجود آیند(تخم ها، لاروهای احتمالی در تعداد افراد جمعیت در نمودار لحاظ شده اند)

 

ب.چرا وقتي شكار از بين مي رود شكارچي هنوز هم حضور دارد؟

 

18) متن زیر را به فارسی روان ترجمه کنید: (5 امتیاز)

5) When a Myxomycete spore germinates, it cracks, releasing an amoeboid cell called a myxamoeba. Depending upon environmental conditions, the myxamoeba can produce flagella in which case is known as a swarm cell. This process is reversible so the flagellum can be retracted and the myxamoeba is established again. The latter ingests food via phagocytosis and divides as it eats. When two myxamoebae of different mating strains (of different populations) find each other, they will merge, forming a zygote. The zygote itself will not divide, but rather it will grow as its nucleus divides, forming a large, multinucleate cell called a plasmodium. The plasmodium will continue to consume organic matter through phagocytosis. After some time, for unknown causes, the plasmodium will convert into a spore-bearing structure called a fruiting body. The four major types of fruiting bodies are the sporangium, the aethalium, the psedoaethalium and the plasmodiocarp. Spores are released from the fruiting body and the life cycle starts over.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موفق و سربلند باشید

+ نوشته شده در  شنبه 1389/05/30ساعت 17:25  توسط جعفر اصغری مهرآباد  | 

زنبور عسل

 

درباره زنبور عسل و خواص درمانی عسل

چکیده (Abstract)

   زنبور عسل از راسته نازک بالان بوده و دگردیسی کامل دارد. دریک کندو سه دسته زنبور وجود دارد: ملکه که فقط تخم می گذارد و نرها که فقط بارور کردن ملکه های جدید را بر عهده دارند و پس از آن می میرند و کارگرها که ماده عقیم هستند و مامور ساختن لانه ها،نگهبانی کندو، تهیه غذا، رسیدگی به ملکه و پرورش بچه می باشند. زنبور عسل بکرزایی اختیاری دارد. از لحاظ بعد درماني مي توان به فراوان ترين ماده تشكيل دهنده نيش زنبور عسل یعنی           اشاره کرد كه اثر ضدالتهابي قوي دارد. melittin

   ماده ديگرApamine است كه نيروبخشي روي سيستم عصبي دارد وهمچنين Cardiopeptide كه نقش متعادل كننده سيستم عروقي قلب را ايفا مي كند. نيش زنبور اغلب براي بيماراني كه از درد آرتروز و روماتيسم رنج مي برند تجويز مي شود و حتي براي ناراحتي معده، درد عصب، درد سياتيك، آسم، فشارخون بالا و ميگرن نيز توصيه مي شود.

زهر زنبور حتي براي غده پروستات در مردان و واريس و تورم مفاصل در زنان تجويز مي شود. 

مقدمه (Introduction)

   زنبور عسل از راسته نازک بالان (Hymeno ptera) است. زنبور عسل قسمت‌های دهانی جونده و مکنده ، هر دو را داراست. دگریسی آن کامل است و بطور دسته جمعی زندگی می‌کند و در یک کندو شامل سه دسته هستند:

1.      ملکه (Queen) که تخم می‌گذارد.

2.      نرها (prones) کارشان فقط بارور کردن ملکه‌های جدید است.

3.   کارگرها (Worker) که ماده عقیم هستند و مامور ساختن لانه ها،نگهبانی کندو، تهیه غذا، رسیدگی به ملکه و پرورش بچه می باشند.

   کندوی زنبور عسل یا به صورت جعبه‌های مکعبی به ابعاد cm 50 است که کندوی modern می‌گویند و یا به بصورت سبد است که کندوی بومی می‌گویند. زنبورهاي يک کندو شامل يک ملکه، چند صد زنبور نر و چندين هزار زنبور کارگر مي باشد. در تابستان و بهار که زنبورها فعاليت زيادي براي جمع آوري شيره دارند کندو ممکن است7 کيلو عسل داشته باشد و تعداد زنبورهاي نر در اين موقع زيادتر از هر موقع ديگر در کندو ديده شوند.ملکه ها بطور متوسط حدود 1- 2 سال زنده می مانند درحالیکه زنبور های کارگر بطور متوسط حدود15- 38 روز در تابستان و150-200 روز در زمستان زندگی می کنند(8).

   تحقیقات جدید نشان داده اند زنبورهای عسل كه فقط یك صدم درصد انسان سلول عصبی دارند، می توانند چهره آدم ها را بشناسند و به خاطر بیاورند.

ساختمان مورفولوژیکی زنبور عسل

·    بدن زنبور عسل بطور متراکم از موهایی پوشیده شده است که دارای تارهای (Barbs) جانبی کوتاهی می‌باشد. و به راحتی دانه‌ها گرده را می‌گیرند. در چشم‌های مرکب و پاها ، موهای صاف وجود دارد.

·     پاهای جلویی در حاشیه ساق (tibia) موهای راست و خشن و کوتاهی دارد که برای تمیز کردن چشم‌ها از گرده گل بکار می‌رود و برس چشمی (Eye bursh) نام دارد.

·    در روی اولین قطعه بزرگ مچ (Tarsus) پاهای میانی موهای ریز طویلی بشکل عضو برس مانند استوانه ای بنام برس گرده ای (pollen brush)وجود دارد.که گرده را از قستهای پیشین بدن جمع آوری می کند.مهمیز (spur) نیزدر انتهاس ساق برای برداشتن و کندن موم (wax)بکار می رود.

·    در ساق پاهای عقبی زنبیل گرده Pollen basket))وجود دارد . یک برس گرده(pollen brush) نیز در سطح خارجی مچ پاهای عقبی وجود داردکه بدن را به سمت عقب پاک می کند.

·    بالهای زنبور در هنگام پرواز بوسیله قلاب‌هایی بهم درگیر می‌شوند و یک بال به نظر می‌رسند. و نوک این بالها مسیر8 شکل را طی می‌کند.و ممکن است 400 بار در ثانیه مرتعش شوند.

·     آرواره‌های زبرین mandibles در کارگران صاف است و برای جمع آوری گرده و ریختن وقالب کردن موم درساختن شانه‌ها بکار می‌رود. آرواره‌های زیرین maxillae مانند قاشقک‌های طویلی بوده و برای جمع آوری گرده‌های گل بکار می‌رود.

   لب تحتانی تبدیل به خرطوم شده و ضمایم حسی - لبی (Cabialplas) در اطراف آن قرار دارد. مایع شهد در اثر عمل مکنده حلق به درون چینه‌دان بزرگ یا معده عسل (Money Stomash)کشیده می‌شود. چهار لب مثلثی دریچه‌ای را درست می‌کند و از ورود عسل به معده جلوگیری می‌کند. بجز موقعی که جهت تغذیه مورد نیاز است. (پس این عقیده که بعضی مردم فکر می کنند عسل مدفوع زنبور عسل است صحت ندارد و زنبورها هرگز مدفوع خود را درکندو نمی ریزند).روده زنبور عسل باریک و دراز است. و تقریبا به 100 لوله کوچک ، مالپیکی اتصال دارد و روده راست ، بزرگ است و به مخرج ختم می‌شود.

·     در انتهای بدن سوزن(Sting) وجود دارد که فقط در کارگرها و ملکه‌ها دیده می‌شود. یک کارگر در عرض دو روز پس از بکار بردن نیش می میرد چون در این عمل مجموعه دستگاه سم و بعضی قسمتهای مجاور کنده میشود نیش ملکه برای مبارزه با ملکه های رقیب است و بیش از یکبار قابل استفاده است.

·    حس بویایی در زنبوران عسل بسیار قوی و تیز است و چشم‌ها دارای تعداد فراوانی واحدهای بینایی است و دارای مغز نسبتا بزرگ است: زنبوران عسل قادر به تشخیص رنگ قرمز و سیاه از هم نمی‌باشند.

تولید مثل

   از دستگاه تولید مثل در کارگرها تنها اثری دیده می شود ولی در ملکه به خوبی توسعه یافته است. دستگاه تناسلی ملکه شامل یک جفت تخمدان است که هر یک به اویداکتی متصل می شود. دو اویداکت با یکدیگر ایجاد اویداکت مشترکی را می نمایند که به واژن وصل می شود مخزن منی نیز به واژن مربوط می باشد.در مجرای مخزن منی یک عضله وجود دارد که حیوان به طور ارادی آن را باز یا بسته می نماید.در نتیجه قادر به لقاح یا عدم لقاح تخمکهای خود می باشد(بکرزایی اختیاری)ملکه جوان در فاصله سومین تا بیستمین روز اسکان یافتن در کندو  ازکندو بیرون می آید،و به پرواز عروسی(courtship flight)در می آید.وتعدادی نر یکی پس از دیگری با آن جفت گیری می کنند.که یک تا ده دقیقه طول می کشداندام های جفت گیری نر پاره شده و در دهانه دستگاه تناسلی ماده باقی می ماند و تا اینکه بعد از بازگشتن به کندو، کارگرها آن را از بین می برند. اسپرماتورزوئیدهایی که بدین صورت در کیسه ذخیره اسپرم، جای می گیرد، برای همه تخم های لقاح یافته ای که ملکه خواهد گذاشت، بکار می رود. تخمدان های ملکه پر شده و شکم را پر می کند و ظرف دو روز، شروع به تخم گذاری می کند.

  از تخم های لقاح نیافته، زنبورهای نر (هاپلوئید) و از لقاح یافته ها، زنبورهای ماده (دیپلوئید) تولید می شود.اگر تخمها در حجرات کوچک یا متوسط قرار گیرند تبدیل به لاروکرمی شکل کوچک فاقد پاهاو چشم می شوند و از ژله شاهانهکه توسط غده های بزاقی کارگران جوان تولید می گردد، تغذیه می کنند(2-3 میلی گرم)  و در مدت 22 روز به علت کوچک ماندن تخمدانها ایجاد کارگر یا ماده عقیم را می کنند ودر صورتی که در حجره بزرگ که حجره سلطنتی نامیده می شود قرار گیرند بیشتر به تغذیه شاهانه می پردازند(100-300میلی گرم) و پس از 16 روز ایجاد ملکه بارور خواهد کرد. بعد از عمل جفت گیری زنبوران نر، به بی غذایی می افتند و می میرند.

عسل

   عسل يك واژه عربي است كه در فارسي آن را انگبين مي‌گويند و عبارت است از شهد گل‌ها كه زنبور عسل توسط خرطوم كوچك خود آن را مكيده و از راه دهان به كيسه بسيار كوچك خود موسوم به كيسه عسلي(honey Stomash)  وارد مي‌كند. وقتي ميزان شهد جمع‌آوري شده به حدود "40" ميلي‌گرم رسيد، گل‌ها را رها كرده و به سمت كندو پرواز مي‌كند. جالب اينكه براي تهيه يك كيلو عسل، زنبور بايد شهد "20" ميليون گل را جمع و به كندو حمل كند. جالب‌تر اين است كه زنبور عسل خاصيت ثابت گلي دارد، يعني تا وقتي كه مشغول جمع آوري شهد يك گل است، روي ساير گل‌ها نمي‌نشيند.عسل به خاطر ميزان بالاي فروكتوز۲۵ % شيرين تر از قند است.

خواص و مواد موجود در عسل

   همانطور كه مي دانيد عسل از قديمي ترين و نخستين شيرين كننده هايي است كه انسان استفاده كرده است و شامل قندهايي چون گلوكز، فروكتوز، مواد معدني همچون منيزيم، پتاسيم، كلسيم، كلريدسديم، گوگرد، آهن و فسفات است. در ضمن اينكه ويتامين هايي همچون B1 ، B2 ، B6 ، B3 ،  B5 و C نيز براساس كيفيت و نوع عسل به نسبت هاي متفاوت در آن ديده مي شود.علاوه بر موارد ذكر شده در حد كمي مس، يد و روي نيز در عسل وجود دارد.

   از ويژگي هاي مهم عسل خاصيت ميكروب كشي آن است. عسل يك ضدعفوني كننده طبيعي است. تحقيقات انجام شده در سال هاي اخير نشان مي دهد كه گذاشتن آن بر روي زخم ها مانع عفونت مي شود. از آنجايي كه عسل حاوي مواد آنتي باكتريايي است مي تواند بخوبي باعث بهبود زخم ها شود.

   زنبور عسل پيش از رسيدن به كندو در بين راه مقداري از آب شهد را جذب مي‌كند و چون شهد گل‌ها حاوي "50" تا "80" درصد آب است،‌ با اين عمل ميزان رطوبت عسل را به حدود 17 تا حداكثر25 درصد مي‌رساند، يعني حدودا از هر سه گرم شهدي كه زنبور عسل به كندو مي‌آورد، يك گرم عسل به دست مي‌آيد.

زنبور عسل نوعي از آنزيم دياستاز به نام انورتاز را نيز به شهد اضافه مي‌كند كه اين آنزيم به همراه مواد قندي و نشاسته‌اي كه چهار پنجم وزن عسل را تشكيل مي‌دهند، عامل اصلي متبلور شدن يا شكرك ‌زدن عسل به شمار مي‌روند. لذا اين باور كه عسل غيرطبيعي شكرك مي‌زند صحيح نيست، بلكه دليل متبلور شدن و رسوب دادن عسل طبيعي وجود دياستاز و  همچنین كربوهيدرات ها مي‌باشد.

   همان طور كه قبلا اشاره شد چهار پنجم وزن عسل را كربوهيدرات‌ها تشكيل مي‌دهند و بقيه آن عبارت است از: پروتئين، املاح معدني، عناصر معطر، آنزيم‌ها، ويتامين‌ها، گرده گل و آب. هر 100 گرم عسل 330 كيلوكالري انرژي توليد مي‌كند. لذا عسل، غذايي مقوي و انرژي‌زاست و به كمك دياستازهايش چربي‌هاي اطراف قلب را آب مي‌كند. به همين دليل مصرف آن به سالخوردگان و بيماران قلبي توصيه مي‌شود.

   زماني كه عسل با رطوبت بدن تماس پيدا مي كند. آنزيم گلوكز اكسيداز كه توسط زنبورها در عسل ايجاد شده است به آرامي آزاد مي شود و پراكسيد ئيدروژن ضد عفوني كننده به ميزان زيادي آزاد مي شود و مي تواند در حدي كه به خود بافت آسيب نرساند، باكتريها را نابود كند.در ادامه با جذب مايعات و مواد مقوي به منطقه آسيب ديده باعث رشد سلولي و جلوگيري از خشك شدن زخم مي شود.

   فعاليت اسمتيك عسل باعث حضور يك لايه از مايع بين بافتها و بانداژ مي شود و باعث مي شود در هنگام نياز بدون درد جابه جا  شود و سلولهاي جديد پاره نشود.به همين جهت در برخي بيمارستانهاي دنيا براي درمان زخم بستراز تركيبات آن استفاده مي شود.

ويژگيهای منحصر به فرد

   1- به راحتي هضم مي شود. 2- منبع بسيار خوبي از آنتي اكسيدان است: نقش بزرگي در جلوگيري از سرطان و همچنين بيماريهاي قلبي دارد. 3- سطح كالري آن پايين است.  4- به سرعت در خون پخش مي شود. 5-عسل هرگز فاسد نمي شود، جهت نگهداري احتياج به يخچال ندارد و مي توان در دماي اتاق آن را نگهداري كرد.

درمان بیماری ها با نیش زنبور عسل

   زهر زنبور تركيب پيچيده اي از 50 ماده مختلف شامل پروتئين، فسفر، كلسيم، منيزيم مس، اسيد فورميك، گلوكز، فروكتوز، هيستامين و اسيدهاي آمينه مي باشد. از لحاظ بعد درماني مي توان به فراوان ترين ماده تشكيل دهنده نيش    اشاره کرد كه اثر ضدالتهابي قوي دارد.Melittin  زنبور عسل یعنی

    ماده ديگرApamine است كه نيروبخشي روي سيستم عصبي دارد وهمچنين Cardiopeptide كه نقش متعادل كننده سيستم عروقي قلب را ايفا مي كند. نيش زنبور اغلب براي بيماراني كه از درد آرتروز و روماتيسم رنج مي برند تجويز مي شود و حتي براي ناراحتي معده، درد عصب، درد سياتيك، آسم، فشارخون بالا و ميگرن نيز توصيه مي شود.

زهر زنبور حتي براي غده پروستات در مردان و واريس و تورم مفاصل در زنان تجويز مي شود. البته فرآيند درمان به شيوه كاملا" تخصصي اعمال مي شود. بدين شكل كه زنبور روي محل درد قرار داده مي شود و نيش حشره نيز براي مدت 15-10 دقيقه روي زخم باقي مي ماند.

دانشمندان آلمانی موفق به تهیه داروی ضد سرطان نروپلاستوم (سرطان تنه عصب) از موم زنبور عسل شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع وماخذ

1) دکتر طلعت حبیبی. جانور شناسی عمومی. انتشارات دانشگاه تهران،1373 جلد سوم، چاپ پنجم، ص 102- 126. 

 

2) دکتر کاظم پریور. جنین شناسی. انتشارات مبتکران ،1382 : چاپ پنجم، ص 264-270.

 

 

3)The  hivebee to  forager transition in honeybeecoloniesAmdam GV,  Omholt SW

the double repressor hypothesis. J Theor Bi 2003  21;223(4):45164.

 

                                                                      4) Sarah L.Scarpace, Pharm.D. Frank A. Brodzik, M.P.A.S.

R.-P.A.C. 2 | Syed Mehdi, M.D. 3 | Robert Belgam, M.D. 4. Treatment of Head and Neck Cancers: Issues for Clinical Pharmacists. Pharmacotherapy. 2009:578-592.

5)  Pourahmad M. Effect of honey on the common cold .elsevier. Sobhanian S

2009;40(3):224-5.

6) Hughes KA.Remolina. Evolution and mechanisms of long life and high fertility in queen honey bees 2008;30(2-3):177-85. Age (Dordr).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1389/05/28ساعت 15:12  توسط جعفر اصغری مهرآباد  |